Exode 13:21
ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה׃
Nombres 10:33
ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה׃
Psaumes 77:20
נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן׃
Ezechiel 20:6
ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות׃
Exode 13:21
ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה׃
Exode 13:22
לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם׃
Exode 14:19
ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם׃
Exode 14:20
ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה׃
Exode 14:24
ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים׃
Exode 40:34-38
34
ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
35
ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
36
ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם׃
37
ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו׃
38
כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם׃
Nombres 9:15-22
15
וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר׃
16
כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה׃
17
ולפי העלת הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל׃
18
על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו׃
19
ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו׃
20
ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו׃
21
ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו׃
22
או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו׃
Nombres 10:11
ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת׃
Nombres 10:12
ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן׃
Nombres 14:14
ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה׃
Néhémie 9:12
ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה׃
Psaumes 78:14
וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש׃
Psaumes 105:39
פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃
Esaïe 4:5
וברא יהוה על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חפה׃
Esaïe 4:6
וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר׃
Zacharie 2:5
ואני אהיה לה נאם יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה׃