Deutéronome 27:11
ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר׃
Deutéronome 31:14
ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד׃
Nombres 27:19
והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם׃
1 Thessaloniciens 2:11
ואתם ידעתם כי כאב את בניו הזהרנו את כל אחד מכם ודברנו על לבו׃
1 Timothée 5:21
הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Deutéronome 16:18
שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק׃
Deutéronome 16:19
לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם׃
Exode 23:2
לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃
Exode 23:3
ודל לא תהדר בריבו׃
Exode 23:7
מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃
Exode 23:8
ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃
Lévitique 19:15
לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃
2 Samuel 23:3
אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים׃
2 Chroniques 19:6-10
6
ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט׃
7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
8
וגם בירושלם העמיד יהושפט מן הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם׃
9
ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת יהוה באמונה ובלבב שלם׃
10
וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין דם לדם בין תורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה קצף עליכם ועל אחיכם כה תעשון ולא תאשמו׃
Psaumes 58:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃
Jean 7:24
אל תשפטו למראה עין כי אם משפט צדק שפטו׃
Deutéronome 10:18
עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה׃
Deutéronome 10:19
ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Deutéronome 24:14
לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך׃
Exode 22:21
וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Exode 23:9
וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Lévitique 24:22
משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם׃