Deutéronome 4:40
ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים׃
Deutéronome 5:16
כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
Deutéronome 6:3
ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש׃
Deutéronome 6:18
ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך׃
Deutéronome 12:25
לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה׃
Deutéronome 12:28
שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך׃
Deutéronome 22:7
שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים׃
Ruth 3:1
ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך׃
Psaumes 128:1
שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃
Psaumes 128:2
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃
Esaïe 3:10
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃
Jérémie 42:6
אם טוב ואם רע בקול יהוה אלהינו אשר אנו שלחים אתך אליו נשמע למען אשר ייטב לנו כי נשמע בקול יהוה אלהינו׃