Ephésiens 5:31
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
Ephésiens 5:33
ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃
Génèse 2:21-24
21
ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃
22
ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃
23
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃
24
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃
Matthieu 19:5
ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃