Génèse 9:21
וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה׃
Génèse 19:32-35
32
לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע׃
33
ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה׃
34
ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע׃
35
ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה׃
Deutéronome 21:20
ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא׃
Psaumes 69:12
ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃
Proverbes 20:1
לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃
Proverbes 23:20
אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו׃
Proverbes 23:21
כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה׃
Proverbes 23:29-35
29
למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃
30
למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃
31
אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃
32
אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃
33
עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃
34
והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל׃
35
הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃
Esaïe 5:11-13
11
הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם׃
12
והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו׃
13
לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא׃
Esaïe 5:22-13
Matthieu 24:49
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
Luc 12:45
והעבד ההוא אם יאמר בלבו בשש אדני לבוא והחל להכות את העבדים ואת השפחות ולאכל ולשתות ולשכר׃
Luc 21:34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
Romains 13:13
וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃
1 Corinthiens 5:11
אך זאת כתבתי לכם לבלתי התערב עם איש אשר אח יקרא והוא זנה או בצע בצע או עבד אלילים או מגדף או סבא או גזלן עם האיש אשר כזה גם לא תאכלו׃
1 Corinthiens 6:10
לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃
1 Corinthiens 11:21
כי כל אחד מקדים לקחת סעודתו בעת האכילה וזה ירעב וזה ישתכר׃
Galates 5:21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
1 Thessaloniciens 5:7
כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃
Matthieu 23:25
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מטהרים אתם פני הכוס והקערה מחוץ ותוכן מלא גזל ופריצות׃
1 Pierre 4:3
כי דינו עת החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגוים בלכתנו בדרכי זמה ובתאות כסבאי יין וזללי בשר ורדפי שכר ותועבות עבדת האלילים׃
1 Pierre 4:4
ועל זאת תמהים המה ומגדפים כי לא תרוצו עמהם לשטף בזמה כמוהם׃
Psaumes 63:3-5
3
כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
4
כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃
5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
Cantique des Cantiques 1:4
משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃
Cantique des Cantiques 7:9
וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים׃
Esaïe 25:6
ועשה יהוה צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזקקים׃
Esaïe 55:1
הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃
Zacharie 9:15-17
15
יהוה צבאות יגן עליהם ואכלו וכבשו אבני קלע ושתו המו כמו יין ומלאו כמזרק כזויות מזבח׃
16
והושיעם יהוה אלהיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו׃
17
כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות׃
Luc 11:13
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃
Actes 2:13-18
13
ואחרים לעגו ויאמרו כי מלאי עסיס המה׃
14
אז יעמד פטרוס ועשתי העשר עמו וישא את קולו וידבר אליהם אנשי יהודה וישבי ירושלים כלכם זאת תודע לכם והאזינו אל דברי׃
15
כי אלה לא שכורים המה כאשר חשבתם כי שעה שלישית ביום עתה׃
16
אבל זה הוא האמור על ידי יואל הנביא׃
17
והיה באחרית הימים נאם אלהים אשפך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם ובחוריכם חזינות יראו וזקניכם חלמות יחלמון׃
18
וגם על עבדי ועל שפחותי בימים ההמה אשפך את רוחי ונבאו׃
Actes 11:24
כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב׃
Galates 5:22-25
22
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃
23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
24
ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃
25
אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח׃