Lamentations 2:14
נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים׃
Osée 2:10
ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי׃
Osée 7:1
כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים ורעות שמרון כי פעלו שקר וגנב יבוא פשט גדוד בחוץ׃
Michée 7:9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
Jean 3:20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
Jean 3:21
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃
1 Corinthiens 4:5
על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים׃
Hébreux 1:13
ואל מי מן המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃