Proverbes 30:4
מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃
Jean 3:13
ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃
Jean 6:33
כי לחם אלהים הוא היורד מן השמים ונתן חיים לעולם׃
Jean 6:62
מה אפוא אם תראו את בן האדם עלה אל אשר היה שם לפנים׃
Jean 20:17
ויאמר אליה ישוע אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם׃
Actes 2:34-36
34
כי דוד לא עלה השמימה והנה הוא אמר נאם יהוה לאדני שב לימיני׃
35
עד אשית איביך הדם לרגליך׃
36
לכן ידע נא בית ישראל כלו כי לאדון ולמשיח שמו האלהים את ישוע זה אשר צלבתם׃
Génèse 11:5
וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם׃
Exode 19:20
וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה׃
Jean 6:33
כי לחם אלהים הוא היורד מן השמים ונתן חיים לעולם׃
Jean 6:38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃
Jean 6:41
וילנו עליו היהודים על אמרו אנכי הוא הלחם הירד מן השמים׃
Jean 6:51
אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃
Jean 6:58
זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃
Jean 8:14
ויען ישוע ויאמר אליהם אף אם אעיד על נפשי עדותי נאמנה יען כי ידעתי מאין באתי ואנה אני הלך ואתם לא ידעתם מאין באתי ואנה אלך׃
Jean 16:27
כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי׃
Jean 16:28
מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי׃
Psaumes 8:5
ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃
Psaumes 63:9
והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ׃
Psaumes 139:15
לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃
Matthieu 12:40
כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות׃
Hébreux 2:7
ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו ותמשילהו במעשי ידיך׃
Hébreux 2:9
אבל ישוע המחסר מעט ממלאכים אותו ראינו מעטר בכבוד והדר מפני ענותו עד מות למען אשר יטעם בחסד אלהים את המות בעד כלם׃