Ruth 2:20
ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא ליהוה אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגאלנו הוא׃
Psaumes 112:4
זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃
Psaumes 112:5
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
Psaumes 112:9
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
Proverbes 19:22
תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃
Esaïe 57:1
הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק׃
Luc 6:35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
Actes 28:2
והנכרים לא המעיטו חסדם עמנו כי בערו אש ויאספו את כלנו אליהם מפני הגשם היורד ומפני הקר׃
Romains 12:10
באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃
1 Corinthiens 13:4
האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃
2 Corinthiens 2:10
ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃
2 Corinthiens 6:6
בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה׃
Colossiens 3:12
לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃
Colossiens 3:13
ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃
2 Pierre 1:7
ובחסידות את האחוה ובאחוה את האהבה׃
Psaumes 145:9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃
Proverbes 12:10
יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃
Luc 1:78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
Ephésiens 5:1
לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃
Génèse 50:17
כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו׃
Génèse 50:18
וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים׃
Matthieu 6:12
וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו׃
Matthieu 6:14
כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם׃
Matthieu 6:15
ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם׃
Matthieu 18:21-35
21
ויגש אליו פטרוס ויאמר לו אדני כמה פעמים יחטא לי אחי וסלחתי לו העד שבע פעמים׃
22
ויאמר אליו ישוע לא אמר לך עד שבע פעמים כי אם עד שבעים ושבע׃
23
על כן דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר חפץ לעשות חשבון עם עבדיו׃
24
וכאשר החל לחשב הובא לפניו איש אשר חיב לו עשרת אלפים ככרי כסף׃
25
ולא היה לו לשלם ויצו אדניו למכר אותו ואת אשתו ואת בניו ואת כל אשר לו וכן ישלם׃
26
ויפל העבד וישתחו לו לאמר אדני הארך לי אפך ואת כל אשלמה לך׃
27
ויהמו רחמי אדוני העבד ההוא ויפטרהו וישמט לו את החוב׃
28
ויצא העבד ההוא מלפניו וימצא אחד מחבריו העבדים והוא חיב לו מאה דינרים ויחזק בו ויחנקהו לאמר שלם את אשר אתה חיב לי׃
29
ויפל חברו לפני רגליו ויבקש ממנו לאמר הארך לי אפך ואשלמה לך הכל׃
30
והוא מאן וילך וישליכהו במשמר עד כי ישלם לו את חובו׃
31
וחבריו העבדים ראו את הנעשה ויעצבו מאד ויבאו ויגידו לאדניהם את כל אשר נעשה׃
32
ויקרא אליו אדניו ויאמר לו אתה העבד הרע את כל החוב ההוא השמטתי לך יען אשר בקשת ממני׃
33
הלא היה לך גם אתה לרחם על העבד חברך כאשר רחמתי אני עליך׃
34
ויקצף אדניו ויסגר אותו למיסרים עד כי ישלם את כל חובו׃
35
ככה יעשה לכם גם אבי שבשמים אם לא תסלחו איש איש לאחיו בכל לבבכם את חטאתם׃
Marc 11:25
וכי תעמדו להתפלל תסלחו לכל איש את אשר בלבבכם עליו למען יסלח לכם אביכם שבשמים אף הוא את פשעיכם׃
Marc 11:26
ואתם אם לא תסלחו אף אביכם שבשמים לא יסלח לכם את פשעיכם׃
Luc 6:37
ואל תשפטו ולא תשפטו אל תחיבו ולא תחיבו נקו ותנקו׃
Luc 11:4
וסלח לנו את חובתנו כי סלחים גם אנחנו לכל החיב לנו ואל תביאנו לידי נסיון כי אם הצילנו מן הרע׃
Luc 17:4
ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו׃
Romains 12:20
לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃
Romains 12:21
אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃
2 Corinthiens 2:7
ועתה להפך תסלחו ותנחמו כדי שלא יתבלע האיש בגדל העצבון׃
2 Corinthiens 2:10
ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃
Colossiens 3:12
לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃
Colossiens 3:13
ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃
1 Pierre 3:8
וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃
1 Pierre 3:9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃
1 Jean 1:9
ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃
1 Jean 2:12
הנני כתב אליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו׃