Ephésiens 6:11
לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃
Ephésiens 6:16
ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃
Actes 5:3
ויאמר פטרוס חנניה למה זה מלא השטן את לבבך לשקר ברוח הקדש ולהסתיר ממחיר השדה׃
2 Corinthiens 2:10
ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃
2 Corinthiens 2:11
פן יונה אתנו השטן כי לא נעלמו מאתנו מזמותיו׃
Jacques 4:7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃
1 Pierre 5:8
התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃