Lévitique 19:11
לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃
1 Rois 13:18
ויאמר לו גם אני נביא כמוך ומלאך דבר אלי בדבר יהוה לאמר השבהו אתך אל ביתך ויאכל לחם וישת מים כחש לו׃
Psaumes 52:3
אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃
Psaumes 119:29
דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני׃
Proverbes 6:17
עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃
Proverbes 12:19
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃
Proverbes 12:22
תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו׃
Proverbes 21:6
פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות׃
Esaïe 9:15
זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב׃
Esaïe 59:3
כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהגה׃
Esaïe 59:4
אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און׃
Esaïe 63:8
ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע׃
Jérémie 9:3-5
3
וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃
4
איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך׃
5
ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו׃
Osée 4:2
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
Jean 8:44
אתם מן אביכם השטן ולעשות את תאות אביכם חפצתם הוא רוצח נפש היה מראש ובאמת לא עמד כי אמת אין בו מדי דברי כזב משלו ידבר כי כזב הוא ואבי הכזב׃
Actes 5:3
ויאמר פטרוס חנניה למה זה מלא השטן את לבבך לשקר ברוח הקדש ולהסתיר ממחיר השדה׃
Actes 5:4
הלא שלך היה טרם המכרו וגם אחרי נמכר היה בידך ולמה שמת על לבבך הדבר הזה לא שקרת בבני אדם כי אם באלהים׃
Colossiens 3:9
ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃
1 Timothée 1:10
וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃
1 Timothée 4:2
דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃
Tite 1:2
עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃
Tite 1:12
וכבר אמר אחד מהם נביאם אשר בתוכם בני קריטי כזבים הם מעולם וחיות רעות וכרשים עצלים׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃
Apocalypse 22:15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃
Ephésiens 4:15
כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃
Proverbes 8:7
כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע׃
Proverbes 12:17
יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃
Zacharie 8:16
אלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את רעהו אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם׃
Zacharie 8:19
כה אמר יהוה צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו׃
2 Corinthiens 7:14
כי במה שהתהללתי לפניו בכם לא נכלמתי כי כמו שדברנו הכל אליכם באמת כן גם תהלתנו אל טיטוס היתה אמת׃
Colossiens 3:9
ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃
Ephésiens 5:30
כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃
Romains 12:5
כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃
1 Corinthiens 10:17
כי לחם אחד הוא לכן גם נוף אחד אנחנו הרבים באשר לכלנו חלק בלחם האחד׃
1 Corinthiens 12:12-27
12
כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה וכל אברי הגוף ההוא אף כי רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח׃
13
כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃
14
כי גם הגוף לא אבר אחד הוא כי אם רבים׃
15
אם תאמר הרגל אינני יד על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃
16
ואם תאמרו האזן אינני עין על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃
17
אם הגוף כלו יהיה עין איה השמע ואם כלו יהיה שמע איה הריח׃
18
ועתה האלהים שת את האברים כל אחד ואחד מהם בגוף כמי רצונו׃
19
ואלו היו כלם אבר אחד איה הגוף׃
20
הנה רבים הם האברים והגוף אחד׃
21
העין לא תוכל דבר אל היד לאמר לא אצטרך לך וגם הראש לא יוכל דבר אל הרגלים לאמר לא אצטרך לכן׃
22
כי להפך אברי הגוף הנראים רפים הם לנו לצרך ביותר׃
23
והנראים לנו נקלים בגוף אתם נלביש ביתר כבוד ואשר לבשת לנו המה כאלו ההגונים מכלם׃
24
כי ההגונים לנו אינם צריכים לזאת אבל האלהים מזג ככה את הגוף שנתן כבוד יותר לגרוע׃
25
למען לא תהיה מחלקת בגוף כי אם ידאגו כל האברים יחד זה לזה׃
26
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
27
אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃