Romains 8:15-17
15
כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
16
והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃
17
ואם בנים אנחנו גם ירשים נהיה ירשי אלהים וחברי המשיח בירשה אם אמנם נתענה אתו למען גם אתו נכבד׃
Romains 8:23-17
2 Corinthiens 1:22
אשר גם חתמנו ואשר נתן בלבנו את ערבון הרוח׃
2 Corinthiens 5:5
והמכין אתנו לזאת הוא האלהים אשר אף נתן לנו את ערבון הרוח׃
Galates 4:6
ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
Ephésiens 4:30
ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃
Lévitique 25:24-34
24
ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ׃
25
כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו׃
26
ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו׃
27
וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו׃
28
ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו׃
29
ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו׃
30
ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל׃
31
ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא׃
32
וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים׃
33
ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל׃
34
ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם׃
Psaumes 74:2
זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו׃
Psaumes 78:54
ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו׃
Jérémie 32:7
הנה חנמאל בן שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות׃
Jérémie 32:8
ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר יהוה אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין כי לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה לך ואדע כי דבר יהוה הוא׃
Luc 21:28
וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא׃
Actes 20:28
לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃
Romains 8:23
ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃
Ephésiens 1:6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
Ephésiens 1:12
להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃