Galates 5:10
מבטח אני בכם באדון שלא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את עונו יהיה מי שיהיה׃
Galates 5:12
מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם׃
Actes 15:1
ואנשים ירדו מיהודה וילמדו את האחים לאמר אם לא תמולו כדת משה לא תושעון׃
Actes 15:24
יען וביען שמענו כי יצאו מאתנו מבלבלים אתכם ומקלקלים נפשתיכם בדברים באמרם לכם להמול ולשמר את התורה אשר לא צוינו אותם׃
Actes 20:30
וגם מקרבכם יקומו אנשים דברי תהפכות להטות אחריהם את התלמידים׃
2 Corinthiens 11:13
כי אנשים כאלה שליחי שקר הם פעלי רמיה מתחפשים לשליחי המשיח׃
2 Corinthiens 11:17
את אשר אדבר לא לפי דרך האדון אנכי מדבר כי אם כמו בסכלות אעז ואתהלל׃
2 Corinthiens 11:26
במסעות רבות בסכנות נהרות בסכנות שדדים בסכנות מצד בני עמי בסכנות מצד הגוים סכנות בעיר סכנות במדבר סכנות בים סכנות בתוך אחי שקר׃
1 Jean 4:1
אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃
2 Timothée 3:6
כי יש בהם הבאים בלאט אל הבתים ושבים נשים טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות׃
2 Pierre 2:1
וגם נביאי שקר היו בעם כאשר יהיו גם בכם מורי שקר אשר יכניסו כתות משחיתות ובכחשם במשל אשר קנם יביאו על נפשם כליון פתאם׃
2 Pierre 2:2
ורבים ילכו אחרי תועבותם ובעבורם יתן דרך האמת לגדופים׃
Jude 1:4
כי התגנבו לבוא מקצת אנשים הכתובים מאז למשפט הזה אנשי רשע ההפכים את חסד אלהינו לזמה וכפרים באלהים המשל היחיד ובאדנינו ישוע המשיח׃
Galates 3:23-26
23
לפני בוא האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה אלי האמונה העתידה להגלות׃
24
ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה׃
25
אבל עתה אחרי אשר באה האמונה אין אנחנו עוד תחת יד האמן׃
26
כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃
Galates 5:1
ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃
Galates 5:13
כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃
Psaumes 51:12
השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃
Psaumes 119:45
ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃
Jean 8:31-36
31
ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃
32
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
33
ויענו אתו זרע אברהם נחנו ומעולם לא היינו לאיש לעבדים איכה תאמר בני חורין תהיו׃
34
ויען אתם ישוע אמן אמן אני אמר לכם כל עשה חטא עבד החטא הוא׃
35
והעבד לא ישכן בבית לעולם הבן ישכן לעולם׃
36
לכן אם הבן יעשה אתכם בני חורין חפשים באמת תהיו׃
2 Corinthiens 3:17
והאדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם החרות׃
1 Pierre 2:16
כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים׃
2 Pierre 2:19
חפשה יבטיחו להם והם בעצמם עבדים לשחת כי האיש עבד לאשר נכבש ממנו׃
Galates 4:3
ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃
Galates 4:9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
Galates 4:10
ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃
Galates 4:25
כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃
Esaïe 51:23
ושמתיה ביד מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעברים׃
2 Corinthiens 11:20
הלא תשאו אם יעביד אתכם איש אם יבלע אם ילכד אתכם אם יתנשא אם יכה אתכם על פניכם׃