1 Corinthiens 4:14
ולא לביש אתכם אני כתב הדברים האלה כי אם מזהיר אתכם כבני האהובים׃
1 Corinthiens 4:15
כי גם אם היו לכם רבבות אמנים במשיח אין לכם אבות רבים כי אנכי הולדתי אתכם בישוע המשיח על ידי הבשורה׃
Galates 4:19
בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃
1 Thessaloniciens 2:11
ואתם ידעתם כי כאב את בניו הזהרנו את כל אחד מכם ודברנו על לבו׃
Hébreux 12:5
ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
Hébreux 12:6
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את בן ירצה׃
1 Jean 2:1
בני הנני כתב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק׃
1 Jean 2:12-14
12
הנני כתב אליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתיכם למען שמו׃
13
כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב׃
14
כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃
1 Jean 3:7
בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃
1 Jean 3:18
בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃
3 Jean 1:4
אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃
2 Rois 13:14-19
14
ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו וירד אליו יואש מלך ישראל ויבך על פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו׃
15
ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים׃
16
ויאמר למלך ישראל הרכב ידך על הקשת וירכב ידו וישם אלישע ידיו על ידי המלך׃
17
ויאמר פתח החלון קדמה ויפתח ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם והכית את ארם באפק עד כלה׃
18
ויאמר קח החצים ויקח ויאמר למלך ישראל הך ארצה ויך שלש פעמים ויעמד׃
19
ויקצף עליו איש האלהים ויאמר להכות חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כלה ועתה שלש פעמים תכה את ארם׃
Psaumes 81:10
אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃
Matthieu 9:28
וכבואו הביתה נגשו אליו העורים ויאמר אליהם ישוע המאמינים אתם כי יש לאל ידי לעשות זאת ויאמרו אליו כן אדנינו׃
Matthieu 9:29
ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃
Matthieu 17:19-21
19
ויגשו התלמידים אל ישוע והוא לבדו ויאמרו מדוע אנחנו לא יכלנו לגרשו׃
20
ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃
21
אבל המין הזה לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃
Marc 6:4-6
4
ויאמר אליהם ישוע אין הנביא נקלה כי אם בארצו ובין קרוביו ובביתו׃
5
ולא יכל לעשות שם פלא רק על חלשים מעטים שם את ידיו וירפאם׃
6
ויתמה על חסרון אמונתם ויסב בכפרים סבוב ולמד׃
Marc 11:24
על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
Jacques 1:6
רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃
Jacques 1:7
והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃
1 Jean 5:14
וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃
1 Jean 5:15
ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃