Galates 3:1
אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃
Philippiens 4:15
וידעתם גם אתם פילפיים כי בראשית הבשורה כצאתי ממקדוניא לא התחברה לי אחת מן הקהלות בעשק משא ומתן כי אם אתם בלבד׃
2 Corinthiens 7:3
לא לחיב אתכם אני מדבר הלא הקדמתי לאמר כי אתם בלבנו יחד למות ויחד לחיות׃
2 Corinthiens 7:4
רב בטחוני עליכם רבה תהלתי בכם מלאתי נחמה שבעתי שמחות בכל לחצנו׃
1 Samuel 2:1
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך׃
Job 32:20
אדברה וירוח לי אפתח שפתי ואענה׃
Job 33:2
הנה נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי׃
Job 33:3
ישר לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו׃
Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
2 Corinthiens 2:4
כי מרב צרת לבי ומצוקה כתבתי לכם ובדמעות הרבה ולא להעציבכם רק למען תדעו האהבה היתרה אשר אהבתי אתכם׃
2 Corinthiens 12:15
אבל אני בכל חפץ לבבי אפזר וגם אפזר בעד נפשותיכם אף אם תחת אהבתי לכם היתרה אתם תמעיטו את אהבתכם אלי׃
Psaumes 119:32
דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃
Habaquq 2:5
ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים׃
Ephésiens 6:8
וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃
Philippiens 1:8
כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃
Apocalypse 22:12
והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃