Psaumes 44:22
כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃
Psaumes 141:7
כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול׃
Romains 8:36
ככתוב כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃
1 Corinthiens 15:31
בתהלתנו אשר יש לי במשיח ישוע אדנינו מעיד אני עלי כי מת אנכי בכל יום ויום׃
1 Corinthiens 15:49
וכאשר לבשנו דמות האדם אשר מעפר כן נלבש גם דמות האדם אשר מן השמים׃
2 Corinthiens 5:4
כי גם עתה באהלנו זה נאנח מפני הכבד ולא חפצנו להתפשט כי אם להתעטף למען יבלע המות על ידי החיים׃
Romains 8:11
ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃
1 Corinthiens 15:53
כי מה שעתה לכליון לבוש ילבש אל כליון ואמר ימות יבוש ילבש אל מות׃
1 Corinthiens 15:54
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃