2 Corinthiens 3:6
אשר הכשיר אתנו למשרתי ברית חדשה לא של האותיות אלא של הרוח כי האות ימית והרוח יחיה׃
2 Corinthiens 3:12
על כן בהיות לנו תקוה כזאת פתחון פינו רב הוא׃
2 Corinthiens 5:18
והכל מאת האלהים המרצה אתנו לעצמו על ידי ישוע המשיח ויתן לנו שרות הרצוי׃
Ephésiens 3:7
אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃
Ephésiens 3:8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
1 Corinthiens 7:25
ועל דבר הבתולות אין לי מצוה מאת האדון רק אודיע את עצתי אחרי אשר חנני האדון להיות נאמן׃
1 Timothée 1:13
אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה׃
1 Pierre 2:10
אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלהים ואשר לפנים לא רחמו ועתה מרחמים׃
2 Corinthiens 4:16
ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃
Esaïe 40:30
ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃
Galates 6:9
ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃
Ephésiens 3:13
בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃
Philippiens 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
2 Thessaloniciens 3:13
ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃
Hébreux 12:3
התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם׃
Apocalypse 2:3
ואתה נשאת הרבה ויש לך סבלנות ולמען שמי לא יעפת׃