Exode 34:34
ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה׃
Deutéronome 4:30
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו׃
Deutéronome 30:10
כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך׃
Lamentations 3:40
נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃
Osée 3:4
כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים׃
Osée 3:5
אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים׃
Romains 11:25-27
25
כי לא אכחד מכם אחי את הסוד הזה פן תהיו חכמים בעיניכם כי טמטום הלב למקצת נהיה לישראל עד כי יכנס מלא הגוים׃
26
ובכן כל ישראל יושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב׃
27
ואני זאת בריתי אותם בהסירי חטאתם׃
Esaïe 25:7
ובלע בהר הזה פני הלוט הלוט על כל העמים והמסכה הנסוכה על כל הגוים׃
Esaïe 29:18
ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר ומאפל ומחשך עיני עורים תראינה׃
Esaïe 54:13
וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃
Jérémie 31:34
ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃
Jean 6:45
הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃
Jean 6:46
לא כאלו ראה איש את האב בלתי הבא מאת האלהים הוא ראה את האלהים׃