Romains 16:16
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃
Romains 16:21-23
21
טימותיוס חברי ולוקיוס ויסון וסוספטרוס קרובי שאלים לשלומכם׃
22
אני טרטיוס כותב האגרת הזאת שאל לשלומכם באדנינו׃
23
גיוס המארח אותי ואת כל הקהלה שאל לשלומכם ארסטוס סכן העיר וקורטוס אחינו שאלים לשלומכם׃
Philippiens 4:21
שאלו לשלום כל קדוש במשיח ישוע האחים אשר עמדי שאלים לשלומכם׃
Philippiens 4:22
כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר׃
Philemon 1:23
אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃
Philemon 1:24
ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך׃
Hébreux 13:24
שאלו לשלום כל מנהיגיכם ולשלום כל הקדשים בני ארץ איטליא שאלים לשלומכם׃
1 Pierre 5:13
חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃
2 Jean 1:13
בני אחותך הבחירה שאלים לשלומך אמן׃
3 Jean 1:14
אבל אקוה לראותך במהרה ופה אל פה נדבר׃ [ (III 1:15) שלום לך הרעים שאלים לשלומך שאל לשלום הרעים לאיש איש בשמו׃ ]