2 Corinthiens 4:2
כי אם מאסנו בסתרי הבשת שלא להתהלך בערמה ולא לזיף את דבר האלהים אלא בהראות האמת נזכיר אתנו לטוב נגד דעת כל בני אדם לפני האלהים׃
2 Corinthiens 6:4-10
4
כי אם נראה בכל דבר כמשרתי אלהים בסבלנות רבה בלחץ ובצרות ובמצוקות׃
5
במכות ובמוסרות ובמהומות בתלאות בשקידות ובצומות׃
6
בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה׃
7
בדבר האמת ובגבורת אלהים בכלי נשק הצדקה מימין ומשמאל׃
8
בכבוד ובקלון בשם רע ובשם טוב כמתעים ובכל זאת נאמנים׃
9
כאינם ידועים וגם ידועים כמתים והננו חיים כמיסרים ולא מומתים׃
10
כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃
2 Corinthiens 11:4
כי אם יבא הבא והגיד לכם ישוע אחר אשר לא הגדנהו או אם תקחו רוח אחר אשר לא לקחתם אתו או בשורה אחרת אשר לא קבלתם אתה כי עתה היטב תשאהו׃
2 Corinthiens 11:6
ואף אם בער אנכי בדבור אינני בער בדעת כי אם בכל נגלינו אליכם בפני כל אדם׃
Romains 15:18
כי לא אעז פני לדבר דבר זולתי אשר עשה המשיח בידי למען הטות באמר ובמעשה את לב הגוים לסור למשמעתו׃
Romains 15:19
בגבורת אתות ומופתים ובגבורת רוח אלהים עד כי מלאתי מירושלים וסביבותיה ועד לאלוריקון את בשורת המשיח׃
1 Corinthiens 1:5-7
5
אשר עשרתם בו בכל בכל דבור ובכל דעת׃
6
באשר עדות המשיח התקימה בכם׃
7
עד כי לא חסרתם כל מתן החסד והנכם מחכים להתגלות אדנינו ישוע המשיח׃
1 Corinthiens 9:2
ואם אינני שליח לאחרים אך לכם הנני שליח כי חותם שליחותי אתם באדנינו׃
1 Corinthiens 14:18
אודה לאלהי כי יותר מכלכם אני מדבר בלשנות׃