2 Corinthiens 1:6
והנה אם נלחץ הוא לנחמתכם ולישועתכם אשר יראה כחה בסבלכם הענוים אשר נסבל אתן גם אנחנו ואם ננחם גם הוא לנחמתכם ולישועתכם׃
2 Corinthiens 11:1
אחלי תשאו מעט אולתי ואף אמנם תשאוני׃
2 Corinthiens 11:16
ואשוב ואמר אל נא יחשבני איש לסכל ואם אין אף כסכל קבלוני למען אתהלל מעט גם אני׃
2 Corinthiens 11:17
את אשר אדבר לא לפי דרך האדון אנכי מדבר כי אם כמו בסכלות אעז ואתהלל׃
2 Corinthiens 12:12
הן אתות השליח נעשו בקרבכם בכל סבלנות באתות ובמופתים ובגבורות׃
2 Corinthiens 11:5
אולם אחשב אשר אינני נפל במאומה מהשליחים הגדולים כל כך׃
1 Corinthiens 3:4-7
4
הן באמר האחד אני לפולוס והשני אני לאפולוס הלא של הבשר אתם׃
5
מי אפוא פולוס ומי הוא אפולוס אך משרתים הם אשר על ידם באתם להאמין איש איש כמתנת האדון אשר נתן לו׃
6
אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח׃
7
על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח׃
1 Corinthiens 3:22-7
Galates 2:6-14
6
ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃
7
ותהי להפך בראותם כי הפקדה לי הבשורה אל הערלים כמו שהפקד כיפא אל המולים׃
8
כי הפעל בכיפא לשלחו אל המולים הוא פעל גם בי לשלחני אל הגוים׃
9
וכאשר ידעו יעקב וכיפא ויוחנן הנחשבים לעמודים את החסד הנתן לי נתנו לי ולבר נבא את יד ימינם ונאות כי נלך אנחנו לגוים והמה למולים׃
10
רק שנזכר את האביונים אשר גם שקדתי לעשותה׃
11
וכאשר בא כיפא לאנטיוכיא הוכחתי אל פניו דרכו מפני שהיה בו אשם׃
12
כי לפני בא אנשים מאת יעקב היה אכל עם הגוים יחדו וכבאם היה מתרחק ופורש מהם מיראתו את בני המילה׃
13
ויכחשו עמו גם שאר היהודים עד כי בר נבא גם הוא נדח אחרי כחשם׃
14
אכן בראותו את אשר לא ישרו לכת כאמתה של הבשורה אמרתי אל כיפא בפני כל אם אתה היהודי תתנהג כנכרי ולא כיהודי למה תכריח את הגוים להתנהג כיהודים׃
Luc 17:10
ככה גם אתם אחרי עשותכם את כל אשר צויתם אמרו עבדים אין מועיל בם אנחנו כי רק את המטל עלינו לעשות עשינו׃
1 Corinthiens 3:7
על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח׃
1 Corinthiens 15:8-10
8
ואחרי כלם נראה גם אלי כמו אל הנפל׃
9
כי אני הצעיר בשליחים ואינני כדי להקרא שליח באשר רדפתי את קהל האלהים׃
10
אבל בחסד אלהים הייתי מה שהייתי וחסדו עלי לא היה לריק כי יותר מכלם עבדתי ולא אני כי אם חסד אלהים אשר עמדי׃
Ephésiens 3:8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃