Josué 2:18
הנה אנחנו באים בארץ את תקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך תאספי אליך הביתה׃
1 Samuel 19:12
ותרד מיכל את דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט׃