2 Corinthiens 11:26
במסעות רבות בסכנות נהרות בסכנות שדדים בסכנות מצד בני עמי בסכנות מצד הגוים סכנות בעיר סכנות במדבר סכנות בים סכנות בתוך אחי שקר׃
Actes 9:24
ויודע לשאול ארבם והמה שמרו את השערים יומם ולילה למען ימיתהו׃
Actes 9:25
ויקחו אתו התלמידים לילה ויורידהו בסל בעד החומה׃