2 Corinthiens 11:9
כי את מחסורי מלאו האחים בבאם ממקדוניא ובכל דבר נשמרתי מהיות לכם למשא וגם אשמר׃
2 Corinthiens 1:17
ועתה הכי נמהר הייתי בעצתי אם אשר יעצתי לפי הבשר יעצתי והיה אצלי פעם הן הן ופעם לא לא׃
Job 23:13
והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש׃
1 Corinthiens 9:12
ואם לאחרים יש רשות עליכם הלא ביותר לנו אבל לא השתמשנו ברשות הזאת כי אם סבלנו את הכל לבלתי שום מעצור לבשורת המשיח׃
1 Timothée 5:14
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃
Galates 1:7
והיא איננה אחרת רק שיש אנשים העכרים אתכם וחפצים להפך את בשורת המשיח׃
Philippiens 1:15-30
15
הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃
16
אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃
17
ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃
18
אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃
19
כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃
20
ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי׃
21
כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃
22
אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃
23
כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃
24
אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃
25
ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃
26
למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃
27
רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃
28
ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃
29
כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃
30
כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי׃
2 Corinthiens 11:18
רבים מתהללים לפי הבשר לכן אתהלל אף אני׃
2 Corinthiens 5:12
כי אין אנחנו משתבחין שנית אליכם אך נתנים לכם סבה להתפאר בנו לנגד המתפארים בפנים ולא בלב׃
2 Corinthiens 10:17
והמתהלל יתהלל ביהוה׃
1 Corinthiens 5:6
לא טוב התהללכם הלא ידעתם כי מעט שאר מחמץ את כל העסה׃
Galates 6:13
כי גם הם הנמולים אינם שמרים את התורה אלא רצונם שתמולו למען יתהללו בבשרכם׃
Galates 6:14
ואנכי חלילה מהתהלל זולתי בצלב אדנינו ישוע המשיח אשר בו העולם נצלב לי ואני נצלב לעולם׃