2 Corinthiens 7:6
אבל האלהים המנחם את השפלים נחם אתנו בבוא טיטוס׃
2 Corinthiens 7:7
ולא בבאו לבד כי אם גם בנחמה אשר נחם בכם בהגידו לנו את תשוקתכם ואת אבלכם ואת קנאתכם לי ובכן הוספתי לשמוח׃
Psaumes 86:17
עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃
Esaïe 12:1
ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
Esaïe 49:10
לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם׃
Esaïe 51:3
כי נחם יהוה ציון נחם כל חרבתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה׃
Esaïe 51:12
אנכי אנכי הוא מנחמכם מי את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן׃
Esaïe 52:9
פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי נחם יהוה עמו גאל ירושלם׃
Esaïe 66:12
כי כה אמר יהוה הנני נטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו׃
Esaïe 66:13
כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו׃
Jean 14:16
ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח׃
Jean 14:18
לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם׃
Jean 14:26
והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃
2 Thessaloniciens 2:16
והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃
2 Thessaloniciens 2:17
הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב׃
2 Corinthiens 1:5
כי כרב ענויי המשיח בנו כן תרבה נחמתנו על ידי המשיח׃
2 Corinthiens 1:6
והנה אם נלחץ הוא לנחמתכם ולישועתכם אשר יראה כחה בסבלכם הענוים אשר נסבל אתן גם אנחנו ואם ננחם גם הוא לנחמתכם ולישועתכם׃
Psaumes 32:5
חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃
Psaumes 32:7
אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃
Psaumes 34:2-6
2
ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃
3
גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃
4
דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃
5
הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו׃
6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Psaumes 66:16
לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃
Esaïe 40:1
נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם׃
Esaïe 66:14
וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד יהוה את עבדיו וזעם את איביו׃
Philippiens 1:14
ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃
1 Thessaloniciens 4:18
לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃
1 Thessaloniciens 5:11
על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃
Hébreux 12:12
על כן חזקו ידים רפות וברכים כשלות׃