Romains 1:7
לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
2 Samuel 15:20
תמול בואך והיום אנועך עמנו ללכת ואני הולך על אשר אני הולך שוב והשב את אחיך עמך חסד ואמת׃
1 Chroniques 12:18
ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד׃
Daniel 4:1
נבוכדנצר מלכא לכל עממיא אמיא ולשניא די דארין בכל ארעא שלמכון ישגא׃
1 Corinthiens 1:3
חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Galates 6:16
וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃
Ephésiens 6:23
השלום לאחים והאהבה עם האמונה מאת האלהים האב ומאת האדון ישוע המשיח׃
Philippiens 1:2
חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Colossiens 1:2
אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
1 Thessaloniciens 1:1
פולוס וסלונוס וטימותיוס אל קהלת התסלוניקים באלהים האב ובאדון ישוע המשיח חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
2 Thessaloniciens 1:2
חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Philemon 1:3
חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃