1 Corinthiens 4:19
אבל בוא אבוא אליכם בזמן קרוב אם ירצה האדון ואדעה לא את דברי המתרוממים כי אם את גבורתם׃
1 Corinthiens 11:34
וכי ירעב איש יאכל בביתו פן תקהלו לאשמה ויתר הדברים אתקן בבאי׃
Romains 1:11
כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃
Romains 15:29
ויודע אנכי כי בבאי אליכם אבוא במלא ברכת בשורת המשיח׃
Philippiens 1:25
ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃
Philippiens 1:26
למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃
2 Corinthiens 6:1
ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃