1 Timothée 3:2
ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃
1 Timothée 4:3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
Tite 1:6
אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים׃
Hébreux 13:4
האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃
1 Corinthiens 7:15
אבל אם יפרש מי שאיננו מאמין יפרש והאח או האחות אינם משעבדים באלה כי לשלום קראנו האלהים׃
1 Corinthiens 7:39
האשה קשורה לבעלה על פי התורה כל עת שהוא חי וכי מת בעלה אזי מתרת היא להנשא למי שתרצה ובלבד שתהיה באדון׃
Cantique des Cantiques 4:9
לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃
Cantique des Cantiques 4:10
מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃
Cantique des Cantiques 4:12
גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום׃
Cantique des Cantiques 5:1
באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃
Cantique des Cantiques 5:2
אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה׃
Romains 16:1
והנני מזכיר לכם לטוב את פובי אחותנו שהיא משמשת הקהלה אשר בקנכרי׃
1 Timothée 5:2
את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה׃
Matthieu 12:46-50
46
עודנו מדבר אל המון העם והנה אמו ואחיו עמדו בחוץ מבקשים לדבר אתו׃
47
ויגד אליו הנה אמך ואחיך עמדים בחוץ ומבקשים לדבר אתך׃
48
ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי ומי הם אחי׃
49
ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי׃
50
כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי׃
Matthieu 13:55
הלא זה הוא בן החרש הלא אמו שמה מרים ואחיו יעקב ויוסי ושמעון ויהודה׃
Marc 6:3
הלא זה הוא החרש בן מרים ואחי יעקב ויוסי ויהודה ושמעון והלא אחיותיו אתנו פה ויהי להם למכשול׃
Luc 6:15
את מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת שמעון המכנה הקנא׃
Jean 2:12
ויהי אחרי כן וירד אל כפר נחום הוא ואמו ואחיו ותלמידיו ולא ארכו ימי שבתם שם׃
Actes 1:14
כל אלה היו שקדים יחדו בלב אחד להתפלל ולהתחנן ועמהם הנשים ומרים אם ישוע וגם אחיו׃
Galates 1:19
ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו׃
1 Corinthiens 1:12
וזאת אני אמר כי איש איש מכם זה אמר לפולוס וזה לאפולוס וזה לכיפא וזה למשיח הנני׃
Matthieu 8:14
ויבא ישוע ביתה פטרוס וירא את חמותו נפלת למשכב כי אחזתה הקדחת׃
Marc 1:30
וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה׃
Jean 1:42
ויוליכהו אל ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן יונה לך יקרא כיפא אשר תרגומו פטרוס׃