1 Corinthiens 8:13
על כן אם מאכלי מכשיל את אחי לא אכל בשר לעולם למען לא אכשיל את אחי׃
Romains 15:1
ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃
2 Corinthiens 11:29
מי יחלש ואני לא אחלש מי יכשל ולא יבער לבי׃
Galates 6:1
אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃
1 Corinthiens 10:33
כאשר גם אנכי מבקש להיות רצוי לכל בכל ולא אבקש תועלת עצמי כי אם של הרבים למען יושעו׃
1 Corinthiens 9:19
כי בהיותי חפשי מכל עשיתי עצמי עבד לכל אדם למען אקנא את הרבים׃
1 Corinthiens 7:16
כי מה תדעי את האשה אם תושיעי את האיש ומה תדע אתה האיש אם תושיע את האשה׃
Romains 11:14
לו אוכל להקניא את בשרי ולהושיע מקצתם׃