1 Corinthiens 9:4
האין רשות בידנו לאכל ולשתות׃
Matthieu 10:10
ולא תרמיל לדרך ולא שתי כתנות ולא נעלים ולא מטה כי שוה הפעל די מחיתו׃
Luc 10:7
ובבית ההוא תשבו ותאכלו ותשתו משלהם כי שוה הפועל בשכרו אל תסעו מבית לבית׃
Galates 6:6
המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃
1 Timothée 5:17
הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃