Proverbes 2:5
אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃
Proverbes 2:8-10
8
לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר׃
9
אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃
10
כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃
Osée 10:2
חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם׃
Jacques 4:1-3
1
מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃
2
אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם׃
3
הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃
Proverbes 20:22
אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃
Matthieu 5:39-41
39
אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃
40
ואשר יחפץ לריב עמך ולקחת את כתנתך תן לו גם את חמעיל׃
41
והאנס אותך ללכת עמו דרך מיל לך אתו שנים׃
Luc 6:29
המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃
Romains 12:17-19
17
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
18
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃
19
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
1 Thessaloniciens 5:15
וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1 Pierre 2:19-23
19
כי חסד הוא לאיש אם ישבע ממררים ויענה חנם למען דעת האלהים׃
20
כי אם חטא תחטאו וסבלתם מכות אגרוף מה תתהללו אך אם תענו וסבלתם בעשותכם הטוב חסד הוא מלפני אלהים׃
21
כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃
22
אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃
23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃
1 Pierre 3:9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃