1 Corinthiens 12:13
כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃
Jean 3:6
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃
Jean 17:21-23
21
למען יהיו כלם אחד כאשר אתה אבי בי אתה ואני בך והיו גם המה בנו כאשר למען יאמין העולם כי אתה שלחתני׃
22
ואני נתתי להם את הכבוד אשר נתת לי למען יהיו אחד כאשר אנחנו אחד נחנו׃
23
אני בהם ואתה בי למען יהיו משלמים לאחד ולמען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אתם כאשר אהבתני׃
Ephésiens 4:3
ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃
Ephésiens 4:4
גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃
Ephésiens 5:30
כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃
Philippiens 2:5
כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃