1 Corinthiens 3:6
אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח׃
Matthieu 9:37
אז ידבר לתלמדידיו ויאמר רב הקציר והפעלים מעטים׃
Marc 16:20
והמה יצאו ויקראו בכל המקמות והאדון עזרם ויחזק את הדבר באתות הבאות אחרי דברם אמן׃
2 Corinthiens 6:1
ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃
3 Jean 1:8
על כן חיבים אנחנו לקבל אתם למען נהיה עזרים לאמת׃
Psaumes 65:9-13
9
פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה׃
10
תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃
11
עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן׃
12
ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃
13
לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו׃
Psaumes 72:16
יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ׃
Psaumes 80:8-11
8
גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה׃
9
פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ׃
10
כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל׃
11
תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה׃
Esaïe 5:1-7
1
אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שמן׃
2
ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויקו לעשות ענבים ויעש באשים׃
3
ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו נא ביני ובין כרמי׃
4
מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באשים׃
5
ועתה אודיעה נא אתכם את אשר אני עשה לכרמי הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס׃
6
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
7
כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה׃
Esaïe 27:2
ביום ההוא כרם חמד ענו לה׃
Esaïe 27:3
אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה׃
Esaïe 28:24-29
24
הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו׃
25
הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו׃
26
ויסרו למשפט אלהיו יורנו׃
27
כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט׃
28
לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידקנו׃
29
גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה׃
Esaïe 32:20
אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור׃
Esaïe 61:3
לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃
Esaïe 61:5
ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם׃
Esaïe 61:11
כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים׃
Jérémie 2:21
ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה׃
Matthieu 13:3-9
3
וירב לדבר אליהם במשלים לאמר הנה הזורע יצא לזרע׃
4
ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך ויבא העוף ויאכלהו׃
5
ויש אשר נפל על מקמות סלע אשר אין לו שם אדמה הרבה וימהר לצמח כי לא היה לו עמק אדמה׃
6
ויהי כזרח השמש ויצרב וייבש כי לא היה לו שרש׃
7
ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו׃
8
ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים׃
9
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Matthieu 13:18-30
18
לכן אתם שמעו נא את משל הזורע׃
19
כל איש שמע את דבר המלכות ולא יבינהו ובא הרע וחטף את הזרוע בלבבו הוא הנזרע על יד הדרך׃
20
והנזרע על הסלע הוא השמע את הדבר וימהר ויקחנו בשמחה׃
21
אך אין לו שרש תחתיו ורק לשעה יעמד ובהיות צרה ורדיפה על אדות הדבר מיד נכשל׃
22
והנזרע בין הקצים הוא השמע את הדבר ודאגת העולם הזה ומרמת העשר ימעכו את הדבר ופרי לא יהיה לו׃
23
והנזרע על האדמה הטובה הוא השמע את הדבר ומבין אתו אף יעשה פרי ונתן זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים׃
24
וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לאיש אשר זרע זרע טוב בשדהו׃
25
ויהי בנפל תרדמה על האנשים ויבא איבו ויזרע זונין בתוך החטים וילך לו׃
26
וכאשר פרח הדשא ויעש פרי ויראו גם הזונין׃
27
ויגשו עבדי בעל הבית ויאמרו אליו אדנינו הלא זרע טוב זרעת בשדך ומאין לו הזונין׃
28
ויאמר להם איש איב עשה זאת ויאמרו אליו העבדים היש את נפשך כי נלך ונלקט אתם׃
29
ויאמר לא פן בלקטכם את הזונין תשרשו גם את החטים׃
30
הניחו אתם ויגדלו שניהם יחד עד הקציר והיה בעת הקציר אמר לקוצרים לקטו בראשונה את הזונין ואגדו אתם אגדות לשרפם ואת החטים אספו לאוצרי׃
Matthieu 13:36-42
36
אז שלח ישוע את המון העם ויבא הביתה ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו באר נא לנו את משל זוני השדה׃
37
ויען ויאמר אליהם הזורע את הזרע הטוב הוא בן האדם׃
38
והשדה הוא העולם והזרע הטוב בני המלכות הם והזונין בני הרע המה׃
39
והאיב אשר זרעם הוא השטן והקציר הוא קץ העולם והקצרים הם המלאכים׃
40
והנה כאשר ילקטו הזונין ונשרפו באש כן יהיה בקץ העולם הזה׃
41
בן האדם ישלח את מלאכיו ולקטו ממלכותו את כל המכשלות ואת כל פעלי האון׃
42
והשליכו אתם אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 20:1-14
1
כי דומה מלכות השמים לאדם בעל בית אשר השכים לצאת בבקר לשכר פעלים לכרמו׃
2
והתנה עם הפעלים שכר דינר ליום וישלחם אל כרמו׃
3
ויצא בשעה השלישית וירא אחרים עמדים בטלים בשוק׃
4
ויאמר להם לכו גם אתם אל כרמי וכישר אתן לכם וילכו׃
5
ויצא גם בשעה הששית גם בתשיעית ויעש כדבר הזה׃
6
ויצא בשעת עשתי עשרה וימצא אחרים עמדים ויאמר אליהם למה אתם עמדים פה בטלים כל היום׃
7
ויאמרו לו כי לא שכר אותנו איש ויאמר אליהם לכו גם אתם אל הכרם וכישר יתן לכם׃
8
ויהי בערב ויאמר בעל הכרם אל פקידו קרא את הפעלים ושלם להם את שכרם החל באחרונים וכלה בראשונים׃
9
ויבאו הנשכרים בשעת אחת עשרה ויקחו איש איש דינר אחד׃
10
ובבא הראשונים דמו בנפשם כי יקחו יותר ויקחו גם הם איש איש דינר אחד׃
11
ויהי בקחתם וילונו על בעל הבית לאמר׃
12
אלה האחרונים לא עשו כי אם שעה אחת ואתה השויתם אלינו אשר סבלנו את כבד היום ואת חמו׃
13
ויען ויאמר אל אחד מהם רעי לא עשקתיך הלא שכר דינר התנית עמי׃
14
קח את שלך ולך ואני רצוני לתת גם לזה האחרון כמו לך׃
Matthieu 21:23-44
23
ויבא אל המקדש ויהי בלמדו שם ויגשו אליו ראשי הכהנים וזקני העם ויאמרו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך הרשות הזאת׃
24
ויען יושע ויאמר אליהם גם אני אשאלה אתכם דבר אחד אשר אם תגידו אתו לי גם אני אגיד לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
25
טבילת יוחנן מאין היתה המן השמים אם מבני אדם ויחשבו בלבבם לאמר׃
26
אם נאמר מן השמים יאמר אלינו מדוע אפוא לא האמונתם לו ואם נאמר מבני אדם יראים אנחנו את המון העם כי כלם חשבים את יוחנן לנביא׃
27
ויענו את ישוע ויאמרו לא ידענו ויאמר אליהם גם אני לא אמר לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
28
אבל מה דעתכם איש היה ולו שני בנים ויגש אל הראשון ויאמר בני לך היום ועבד בכרמי׃
29
ויען ויאמר אינני אבא ואחרי כן נחם וילך׃
30
ויגש אל השני וידבר כזאת גם אליו ויען ויאמר הנני אדני ולא הלך׃
31
מי משניהם עשה את רצון האב ויאמרו אליו הראשון ויאמר להם ישוע אמן אמר אני לכם המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלהים׃
32
כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה ולא האמנתם לו אבל המוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם ולא שבתם אחרי כן להאמין לו׃
33
משל אחר שמעו איש בעל בית היה ויטע האיש כרם ויעש גדר סביב לו ויחצב יקב ויבן מגדל בתוכו ויתנהו אל כרמים וילך בדרך מרחוק׃
34
ויהי בהגיע עת האסיף וישלח עבדיו אל הכרמים לקחת את פריו׃
35
ויחזיקו הכרמים בעבדיו את זה הכו ואת זה הרגו ואת זה סקלו׃
36
ויוסף שלח עבדים אחרים רבים מן הראשונים ויעשו ככה גם להם׃
37
ובאחרונה שלח אליהם את בנו באמרו מפני בני יגורו׃
38
ויהי כראות הכרמים את הבן ויאמרו איש אל אחיו זה הוא היורש לכו ונהרגהו ונאחזה בנחלתו׃
39
ויחזיקו בו וידחפוהו אל מחוץ לכרם ויהרגו אתו׃
40
והנה כבוא בעל הכרם מה יעשה לכרמים ההם׃
41
ויאמרו אליו ירע לרעים ויאבדם ואת הכרם יתן לכרמים אחרים אשר ישיבו לו את הפרי בעתו׃
42
ויאמר ישוע אליהם הכי קרא לא קראתם בכתובים אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
43
על כן אני אמר לכם כי תקח מכם מלכות האלהים ותנתן לגוי אשר יעשה את פריה׃
44
והנפל על האבן ההיא ישבר ואשר תפל עליו תשחקהו׃
Marc 4:26-29
26
ויאמר מלכות האלהים היא כאשר ישליך איש זרע על האדמה׃
27
וישן וקם לילה ויום והזרע יצמח וגדל והוא לא ידע׃
28
כי הארץ מאליה מוציאה פריה את הדשא ראשונה ואחריו את השבלת ואחרי כן את החטה המלאה בשבלת׃
29
וכאשר גמל הפרי ימהר לשלח את המגל כי בשל הקציר׃
Jean 4:35-38
35
הלא אתם תאמרו כי עוד ארבעה חדשים והקציר בא הנה אני אמר לכם שאו עיניכם וראו בשדות כי כבר הלבינו לקציר׃
36
והקוצר יקח שכרו ויאסף תבואה לחיי עולמים למען ישמחו יחדו גם הזרע גם הקוצר׃
37
כי בזאת אמת המשל כי זה זרע ואחר יקצר׃
38
אנכי שלחתי אתכם לקצר את אשר לא עמלתם בו ואחרים עמלו ואתם נכנסתם בעמלם׃
Jean 15:1-8
1
אנכי הגפן האמתית ואבי הוא הכרם׃
2
כל שריג בי אשר איננו עשה פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את פריו׃
3
אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃
4
עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃
5
אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃
6
איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃
7
והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
8
בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים׃
1 Corinthiens 3:16
הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם׃
1 Corinthiens 6:19
או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
Psaumes 118:22
אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Amos 9:11
ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם׃
Amos 9:12
למען יירשו את שארית אדום וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם נאם יהוה עשה זאת׃
Zacharie 6:12
ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל יהוה׃
Zacharie 6:13
והוא יבנה את היכל יהוה והוא ישא הוד וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם׃
Matthieu 16:18
ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃
Actes 4:11
והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה׃
2 Corinthiens 6:16
ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃
Ephésiens 2:10
כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃
Ephésiens 2:20-22
20
בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃
21
אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃
22
ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃
Colossiens 2:7
משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃
1 Timothée 3:15
ואם אחר הנה תדע איך להתנהג בבית האלהים שהיא עדת אלהים חיים עמוד האמת ומכונה׃
Hébreux 3:3
כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית׃
Hébreux 3:4
כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃
Hébreux 3:6
אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃
1 Pierre 2:5
ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח׃