1 Corinthiens 13:2
וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי האהבה הייתי כאין׃
Psaumes 115:1
לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך׃
Esaïe 40:17
כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו׃
Esaïe 41:29
הן כלם און אפס מעשיהם רוח ותהו נסכיהם׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Jean 15:5
אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃
2 Corinthiens 12:9
ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃
Galates 6:3
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃