Psaumes 94:11
יהוה ידע מחשבות אדם כי המה הבל׃
Job 11:11
כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן׃
Job 11:12
ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד׃
Psaumes 2:1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
Romains 1:21
יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃
Colossiens 2:8
הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃