1 Corinthiens 6:18-20
18
נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו׃
19
או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
20
כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃
Lévitique 15:31
והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם׃
Lévitique 20:3
ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי׃
Nombres 19:20
ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש יהוה טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא׃
Psaumes 74:3
הרימה פעמיך למשאות נצח כל הרע אויב בקדש׃
Psaumes 79:1
מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים׃
Ezechiel 5:11
לכן חי אני נאם אדני יהוה אם לא יען את מקדשי טמאת בכל שקוציך ובכל תועבתיך וגם אני אגרע ולא תחוס עיני וגם אני לא אחמול׃
Ezechiel 7:22
והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה׃
Ezechiel 23:38
עוד זאת עשו לי טמאו את מקדשי ביום ההוא ואת שבתותי חללו׃
Ezechiel 23:39
ובשחטם את בניהם לגלוליהם ויבאו אל מקדשי ביום ההוא לחללו והנה כה עשו בתוך ביתי׃
Sophonie 3:4
נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה׃
Génèse 28:17
ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים׃
Exode 3:5
ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא׃
1 Chroniques 29:3
ועוד ברצותי בבית אלהי יש לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית אלהי למעלה מכל הכינותי לבית הקדש׃
Psaumes 93:5
עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים׃
Psaumes 99:9
רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש יהוה אלהינו׃
Esaïe 64:11
בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה׃
Ezechiel 43:12
זאת תורת הבית על ראש ההר כל גבלו סביב סביב קדש קדשים הנה זאת תורת הבית׃