Psaumes 19:10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Psaumes 119:72
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃
Proverbes 8:10
קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר׃
Proverbes 16:16
קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃
Esaïe 60:17
תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת ותחת האבנים ברזל ושמתי פקדתך שלום ונגשיך צדקה׃
1 Timothée 4:6
אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו׃
2 Timothée 2:20
כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃
1 Pierre 1:7
למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
Esaïe 54:11-13
11
עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים׃
12
ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ׃
13
וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃
Apocalypse 21:18
ובנין חומתה אבן ישפה והעיר זהב מופז דומה לזכוכית זכה׃
Proverbes 30:6
אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת׃
Jérémie 23:28
הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם יהוה׃
Matthieu 15:6-9
6
ותפרו את דבר האלהים בעבור קבלתכם׃
7
חנפים היטב נבא עליכם ישעיהו לאמר׃
8
העם הזה נגש בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני׃
9
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
Actes 20:30
וגם מקרבכם יקומו אנשים דברי תהפכות להטות אחריהם את התלמידים׃
Romains 16:17
ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃
2 Corinthiens 2:17
כי אנחנו איננו כמו הרבים העשים סחורה בדבר האלהים כי אם מתוך ישר לבב ומאלהים לפני אלהים נדבר במשיח׃
2 Corinthiens 4:2
כי אם מאסנו בסתרי הבשת שלא להתהלך בערמה ולא לזיף את דבר האלהים אלא בהראות האמת נזכיר אתנו לטוב נגד דעת כל בני אדם לפני האלהים׃
Colossiens 2:8
הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃
Colossiens 2:18-23
18
אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃
19
ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃
20
לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃
21
אל תאחז אל תטעם אל תגע׃
22
והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃
23
הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שלא כהגן רק להשביע הבשר׃
1 Timothée 4:1-3
1
אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃
2
דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃
3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
1 Timothée 4:7-3
1 Timothée 6:3
האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות׃
2 Timothée 2:16-18
16
אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃
17
ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃
18
אשר תעו מן האמת באמרם כי תחית המתים כבר היתה ויבלבלו אמונת קצת אנשים׃
2 Timothée 3:7
הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת׃
2 Timothée 3:13
ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים׃
2 Timothée 4:3
כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים׃
Tite 1:9-11
9
ומחזיק בדבר הנאמן כפי ההוראה למען יהיה בכחו להזהיר בלקח הבריא ולהוכיח את המריבים׃
10
כי יש הרבה מרדים מדברי הבל ומתעי נפש ובפרט מן המולים׃
11
אשר סכור יסכר פיהם ההפכים בתים כלם בהורותם דברים לא כנים עקב בצע׃
Tite 3:9-11
9
אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃
10
ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו׃
11
ודע כי איש כזה איש תהפכות הוא וחוטא בהרשיע את נפשו׃
Hébreux 13:9
אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם׃
Apocalypse 2:14
אך מעט יש לי עליך כי שם עמך אנשים דבקים בתורת בלעם אשר הורה את בלק לתת מכשול לפני בני ישראל לאכל מזבחי אלילים ולזנות׃