Génèse 1:14
ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים׃
Deutéronome 4:19
ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים׃
Job 31:26
אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃
Psaumes 8:3
כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃
Psaumes 19:4-6
4
בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃
5
והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃
6
מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו׃
Psaumes 148:3-5
3
הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃
4
הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים׃
5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
Esaïe 24:23
וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד׃