Psaumes 2:6-10
6
ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי׃
7
אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
8
שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ׃
9
תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃
10
ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ׃
Psaumes 45:3-6
3
חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׃
4
והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך׃
5
חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך׃
6
כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
Psaumes 110:1
לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Matthieu 22:44
נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Marc 12:36
והוא דוד אמר ברוח הקדש נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Luc 20:42
והוא דוד אמר בספר תהלים נאם יהוה לאדני שב לימיני׃
Luc 20:43
עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Actes 2:34
כי דוד לא עלה השמימה והנה הוא אמר נאם יהוה לאדני שב לימיני׃
Ephésiens 1:22
וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
Hébreux 1:13
ואל מי מן המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Hébreux 10:12
אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלהים׃
Hébreux 10:13
וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃