Daniel 12:4
ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת׃
Daniel 12:9
ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ׃
Daniel 12:13
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃
Matthieu 10:22
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Matthieu 13:39
והאיב אשר זרעם הוא השטן והקציר הוא קץ העולם והקצרים הם המלאכים׃
Matthieu 13:40
והנה כאשר ילקטו הזונין ונשרפו באש כן יהיה בקץ העולם הזה׃
Matthieu 24:13
והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Daniel 7:14
ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃
Daniel 7:27
ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון׃
Matthieu 11:27
הכל נמסר לי מאת אבי ואין מכיר את הבן בלתי האב ואין מכיר את האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃
Matthieu 28:18
ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃
Luc 10:22
הכל נמסר לי מאת אבי ואין יודע מי הוא הבן בלתי האב ומי הוא האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃
Jean 3:35
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃
Jean 13:3
וידע ישוע כי נתן אביו את הכל בידו וכי מאלהים בא ואל אלהים ישוב׃
1 Timothée 6:15
אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים׃