1 Corinthiens 15:20
ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃
Esaïe 26:19
יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל׃
1 Thessaloniciens 4:15-17
15
כי את זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד בא האדון לא נקדם את הישנים׃
16
כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃
17
אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃
1 Corinthiens 3:23
ואתם הנכם של המשיח והמשיח הוא של אלהים׃
2 Corinthiens 10:7
התשפטו למראה פנים איש כי יבטח להיות למשיח ישוב וידין בלבו כי כאשר הוא למשיח כן למשיח גם אנחנו׃
Galates 3:29
ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃
Galates 5:24
ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃