Exode 23:3
ודל לא תהדר בריבו׃
Job 13:7-10
7
הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה׃
8
הפניו תשאון אם לאל תריבון׃
9
הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו׃
10
הוכח יוכיח אתכם אם בסתר פנים תשאון׃
Romains 3:7
כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרץ אמת אלהים לתהלתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא׃
Romains 3:8
ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוציאי דבה עלינו לאמר הנה אמרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבא עליהם בצדק׃
Actes 2:24
והאלהים הקימו מן המתים בהתיר את חבלי המות באשר נמנע מן המות לעצר אתו׃
Actes 2:32
את ישוע זה הקים אלהים מן המתים ואנחנו כלנו עדיו׃
Actes 4:10
יודע לכלכם ולכל עם ישראל כי בשם ישוע המשיח הנצרי אשר צלבתם אותו ואשר האלהים הקימו מן המתים כי בשמו עמד זה לפניכם בריא׃
Actes 4:33
ובגבורה גדולה יעידו השליחים על תקומת האדון ישוע וחסד גדול נמשך לכלם׃
Actes 10:39-42
39
ואנחנו עדים על כל אשר עשה בארץ היהודים ובירושלים ואשר הרגהו בהוקיעם אתו על העץ׃
40
אותו הקים האלהים ביום השלישי ויתנהו להראות בגלוי׃
41
לא לכל העם כי אם לנו העדים אשר האלהים בחר בהם מראש אשר אכלנו ושתינו אתו אחרי קומו מן המתים׃
42
ויצו אתנו להשמיע לעם ולהעיד כי אתו שם האלהים לשופט החיים והמתים׃
Actes 13:30-33
30
אבל האלהים הקימו מן המתים׃
31
וירא ימים רבים אל העלים אתו מן הגליל ירושלימה והמה עתה עדיו אל העם׃
32
ואנחנו מבשרים אתכם את בשורת ההבטחה אשר היתה לאבותינו כי אתה מלא האלהים לבנינו בהקימו את ישוע׃
33
ככתוב במזמור השני בני אתה היום ילדתיך׃
Actes 20:21
ואעיד ליהודים וליונים את התשובה לאלהים ואת האמונה באדנינו ישוע המשיח׃
1 Corinthiens 15:13
אם אין תחיה למתים גם המשיח לא הוקם׃
1 Corinthiens 15:20
ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃