1 Corinthiens 15:2
אשר גם תושעו בה אם תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם אך אם לא לשוא האמנתם׃
1 Corinthiens 15:17
ואם המשיח לא קם הבל אמונתכם ועודכם בחטאתיכם׃
Psaumes 73:13
אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃
Esaïe 49:4
ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את יהוה ופעלתי את אלהי׃
Génèse 8:8
וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה׃
Matthieu 15:9
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
Actes 17:31
יען אשר שת יום לשפט תבל בצדק על ידי איש אשר הפקידו ויתן עדות נאמנה לכלם בהקימו אתו מן המתים׃
Galates 2:2
ואעל שמה על פי מחזה ואשים לפניהם את הבשורה אשר קראתי בגוים וביחוד שמתיה לפני החשובים שבהם פן תהיה לריק מרוצתי אשר ארוץ או רצתי׃
Jacques 1:26
איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃
Jacques 2:20
ואתה איש בער התחפץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא׃