1 Corinthiens 10:24
איש איש אל יבקש את תועלת עצמו כי אם את תועלת רעהו׃
1 Corinthiens 9:19-23
19
כי בהיותי חפשי מכל עשיתי עצמי עבד לכל אדם למען אקנא את הרבים׃
20
ואהי ליהודים כיהודי לקנות היהודים ואשר הם תחת התורה הייתי להם כמו תחת התורה למען קנות אותם אשר תחת התורה׃
21
לאלה אשר בלי תורה הייתי כבלי תורה אף כי אינני בלי תורת האלהים כי אם תחת תורת המשיח אנכי למען קנות אותם אשר בלי תורה׃
22
ולחלשים הייתי כחלש לקנות את החלשים הכל לכלם נהייתי למען בכל דרך אושיע אחדים׃
23
ואת זאת אני עשה בעבור הבשורה למען אקח חלקי בה גם אנכי׃
Romains 15:2
כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃
Romains 15:3
כי גם המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי׃
2 Corinthiens 11:28
מלבד שאר הדברים הבאים עלי יום יום והדאגה לכל הקהלות׃
2 Corinthiens 11:29
מי יחלש ואני לא אחלש מי יכשל ולא יבער לבי׃
2 Corinthiens 12:19
התחשבו עוד כי מתנצלים אנחנו אליכם לא כי לפני האלהים נדבר במשיח וכל זאת חביבי למען תבנו׃