1 Corinthiens 10:32
ואל תתנו מכשול לא ליהודים ולא ליונים ולא לקהלת אלהים׃
1 Corinthiens 8:9-13
9
אבל הזהרו פן יהיה אתו הרשיון שלכם למכשל החלשים׃
10
כי האיש הראה אתך אשר לך הדעת מסב בבית אלילים הלא יעז ברוחו החלוש לאכל מזבחי אלילים׃
11
ויאבד על ידי דעתך אחיך החלש אשר למענו מת המשיח׃
12
ואם ככה תחטאו לאחיכם ותכאיבו את רוחם החלוש למשיח אתם חטאים׃
13
על כן אם מאכלי מכשיל את אחי לא אכל בשר לעולם למען לא אכשיל את אחי׃
Romains 14:15-21
15
ואם יעצב אחיך על דבר האכל אינך מתהלך עוד בדרך האהבה אל נא תאבד באכלך את אשר בעדו מת המשיח׃
16
לכן הזהרו פן יהיה טובכם לגדופים׃
17
כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃
18
והעבד באלה את המשיח רצוי הוא לאלהים ובחון לאנשים׃
19
ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃
20
אל תהרוס את מעשה אלהים על דבר מאכל הן הכל טהור הוא אבל רע לאדם אשר יאכלנו במכשל לבו׃
21
טוב שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תעשה דבר אשר יתנגף בו אחיך או יכשל או יחלש׃
Romains 14:16
לכן הזהרו פן יהיה טובכם לגדופים׃
2 Corinthiens 8:21
כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃
1 Thessaloniciens 5:22
התרחקו מכל הדומה לרע׃