1 Corinthiens 10:28
ואיש כי יאמר אליכם זה הוא זבח אלילים אל תאכלו בעבור המודיע ומפני מכשול הלב כי ליהוה הארץ ולמואה׃
Exode 19:5
ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃
Deutéronome 10:14
הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה׃
Job 41:11
מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא׃
Psaumes 24:1
לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃
Psaumes 50:12
אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃