1 Corinthiens 6:12
הכל הוא ברשותי אך לא כל דבר יועיל הכל הוא ברשותי אך לא ישעבדני דבר׃
1 Corinthiens 8:9
אבל הזהרו פן יהיה אתו הרשיון שלכם למכשל החלשים׃
Romains 14:15
ואם יעצב אחיך על דבר האכל אינך מתהלך עוד בדרך האהבה אל נא תאבד באכלך את אשר בעדו מת המשיח׃
Romains 14:20
אל תהרוס את מעשה אלהים על דבר מאכל הן הכל טהור הוא אבל רע לאדם אשר יאכלנו במכשל לבו׃
1 Corinthiens 8:1
ועל דבר זבחי האלילים ידענו שיש דעה לכלנו הדעת תגביה לב והאהבה היא הבונה׃
1 Corinthiens 14:3-5
3
והמתנבא הוא מדבר לבני אדם לבנותם וליסרם ולנחמם׃
4
המדבר בלשון בונה את נפשו והמתנבא בונה את העדה׃
5
וחפצתי כי תדברו כלכם בלשנות וביותר כי תתנבאו כי גדול המתנבא מן המדבר בלשנות בלתי אם יפרש למען תבנה העדה׃
1 Corinthiens 14:12-5
1 Corinthiens 14:17-5
1 Corinthiens 14:26-5
Romains 14:19
ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃
Romains 15:1
ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃
Romains 15:2
כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃
2 Corinthiens 12:19
התחשבו עוד כי מתנצלים אנחנו אליכם לא כי לפני האלהים נדבר במשיח וכל זאת חביבי למען תבנו׃
Ephésiens 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
1 Thessaloniciens 5:11
על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃
1 Timothée 1:4
ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃