Exode 20:5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
Exode 34:14
כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא׃
Deutéronome 4:24
כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא׃
Deutéronome 6:15
כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה׃
Deutéronome 32:16
יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃
Deutéronome 32:21
הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃
Josué 24:19
ויאמר יהושע אל העם לא תוכלו לעבד את יהוה כי אלהים קדשים הוא אל קנוא הוא לא ישא לפשעכם ולחטאותיכם׃
Psaumes 78:58
ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃
Sophonie 1:18
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ׃
Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Job 40:9-14
9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
10
עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃
11
הפץ עברות אפך וראה כל גאה והשפילהו׃
12
ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם׃
13
טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון׃
14
וגם אני אודך כי תושע לך ימינך׃
Ezechiel 22:14
היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃
Hébreux 10:31
מה נורא לנפל ביד אלהים חיים׃