1 Corinthiens 1:13-16
13
הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם או לשם פולוס נטבלתם׃
14
אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס׃
15
פן יאמרו כי לשמי טבלתי׃
16
אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר׃
Exode 14:31
וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו׃
Jean 9:28
ויחרפו אתו ויאמרו אתה תלמידו ואנחנו תלמידיו של משה׃
Jean 9:29
אנחנו יודעים כי אל משה דבר האלהים ואת זה לא ידענו מאין הוא׃
Hébreux 3:2
אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃
Hébreux 3:3
כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית׃