1 Corinthiens 12:12
כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה וכל אברי הגוף ההוא אף כי רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח׃
1 Corinthiens 12:27
אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃
Romains 12:5
כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃
Galates 3:26-28
26
כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃
27
כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃
28
ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃
Ephésiens 1:22
וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
Ephésiens 1:23
אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃
Ephésiens 2:15
בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃
Ephésiens 2:16
וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃
Ephésiens 3:6
להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃
Ephésiens 4:12
להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃
Ephésiens 4:13
עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃
Ephésiens 4:25
על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃
Colossiens 2:19
ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃
Colossiens 3:11
אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃
Colossiens 3:15
וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃
1 Corinthiens 10:3
וכלם אכלם מאכל אחד רוחני׃
1 Corinthiens 10:4
וכלם שתו משקה אחד רוחני כי שתו מן הצור הרוחני ההלך עמהם והצור ההוא היה המשיח׃
1 Corinthiens 10:21
לא תוכלו לשתות יחד כוס אדנינו וגם כוס השדים ולא תוכלו להתחבר אל שלחן אדנינו וגם אל שלחן השדים׃
1 Corinthiens 11:26-28
26
כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת הזכר תזכירו את מות אדנינו עד כי יבוא׃
27
לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדנינו ולדמו׃
28
יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס׃