Romains 3:1
ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה׃
Romains 3:5
ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
Romains 3:5
ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃
Romains 3:6
חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Deutéronome 32:4
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
2 Chroniques 19:7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Job 8:3
האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃
Job 34:10-12
10
לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃
11
כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו׃
12
אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃
Job 34:18-12
Job 34:19-12
Job 35:2
הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃
Psaumes 92:15
להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו׃
Psaumes 145:17
צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו׃
Jérémie 12:1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
Apocalypse 15:3
וישירו את שירת משה עבד אלהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יהוה אלהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Apocalypse 16:7
ואשמע את המזבח אמר אמנם כן יהוה אלהים צבאות אמת וצדק משפטיך׃